Child Care Thailand

Ring oss: +47 95211268

Fra bloggen

Camillian Social Center

Camillian Social Center ble etablert av den italienske presten Giovanni i Januar 1996. Dette er et HIV/AIDS senter i hjertet av Rayong.
Det er for øvrig også ett tilsvarende senter i Chiang Rai.
Fra åpningsdatoen og frem til 31 mars 2010, har over 1670 mennesker med HIV/AIDS vært innom her. Blant disse har 760 omkommet grunnet komplikasjoner relatert til viruset. Mens 940 har fått muligheten til å returnere til samfunnet.
Området der dette ble etablert ble donert til pastor Giovanni av en Thai katolsk familie. De ønsket å bidra til ett bedre liv for barn/voksne med HIV/AIDS viruset.
Senteret består i dag av flere små avdelinger spredt i området rundt.
De har 4 ansatte på senteret som går på kurs og skoler for så kunne reise rundt i Rayong for å skolere folk i om og HIV/AIDS.
Inne på dette senteret, er det ett enkelt lekeområde for de minste, og noen slitte klasserom, og eget rom der alle har sine navngitte bokser med medisiner. De hadde også noen åpne sengeposter for voksne som gjerne har andre sykdommer også – disse kommer ingen sted.

Camillian Childcare Center

Pr. Idag er det 69 barn på Camillian, hvor 40 av de bor på dette senteret.
De 69 barna som er her, kommer fra svært fattige kår, og er blitt «abandoned) på det lokale sykehuset. De er blitt henvist til Camillian, gjennom Government Sociale Workers som er ansatet på regionale og lokale sykehus. Disse sykehusene har 1 fulltids ansatt og 10 assistenter, som kun tar seg av de med HIV/AIDS. Og disse assistene var engang også pasienter på Camillian som nå klarer seg selv. Disse bor nå for seg selv.
Mange av disse barna har nettopp fått diagonsen AIDS, når de kommer hit.
De tilbyr «Literacy classes» til 6 av barna som ikke er sterke nok til å gå på skolen foreløpig. Disse skoletimene vil gjøre at disse kanskje engang vil kunne gå på en lokal skole sammen med andre barn senere. De øvrige 63 barna er fordelt på 7 ulike lokale skoler i området. Yngste barnet her er kun 2 år, men bor her med sin mor.
Takket være donasjoner, satte senteret i gang med ulike aktiviteter for disse barna i 1996, de trenger spesiell behandling og oppmerksomhet av hensyn til bieffektene de har ved bruk av medisinene de tar. .

The Garden of Eden åpnet i 2003.
Det ligger ca 40 km fra hovedsenteret Camillian i distriktet Ban Khai / Rayong
35 (PLWHA) og 12 barn som ikke har viruset bor nå her i en form for en liten landsby. 11 av barna går på en lokal skole. Til tross for at disse har god helse, er de blitt avvist fra sine familier og samfunnet. Så målet med at de bor her, er at de skal kunne klare seg selv, og kunne fungere i samfunnet under tilsyn. Dette landskapet er klarert, og 2 små sjøer er blitt laget for å kunne gi vann til jordbruk. En vennlig landeier kjøpte frukttrær som er blitt plantet rundt vannet.

The Independent Living

Ligger i distriktet Map-Ta-Phut ca 6 km fra Camillian, og åpnet 7 august 2006.
Det regnes for å være det første i sitt slag i Aisa. Senteret ble bygd for å hjelpe tenåringer som lever med HIV å bli selvstendige og kanskje få muligheten til å leve normalt.
i 2010 bodde det 17 ungdommer her. Kapsiteten er på 30 personer ungdommer (fordelt 50/50) jenter og gutter. Det jobber 2 voksne her, en lærer og en sosial arbeider som også bor her. Ungdommene er selv ansvarlige for og ta sine «anti-retroviral» medisin til rett tid og bestille time på lokale sykehus. Mens Camillian er ansvarlige for at de får de medisinene som det lokale sykehuset ikke kan skaffe og dette de daglige utgiftene på senteret.
Disse ungdommene styrer selv hjemmet i samarbeid med de voksne, og de deltar på all ativitet som foregår på Camillian.
Man har tro på at dette senteret vil være en brobygger for å få Thai samfunnet til å akseptere og forstå at også HIV positive er vanlige mennesker. I fremtiden vil disse ungdommene bli aktivister mot spredningen av HIV/AIDS viruset i Thailand.

Adresse:

Camillian Social Center Rayong
Adresse: 1/1 Soi Kiri, Tambon Huaypong Sub, Amphoe Muang, Rayong, 21150, ThailandTelefon+66 38 685 480

Direkte donasjoner:

St. Camillus Foundation of Thailand,
Bank of Ayudhya
Map-Ta-Phut Branch Rayong
Account Number 229-1-29336-3 (AYUDTHBK).

 

Camillian Social Center Rayong

 

 

 

This HIV / AIDS center was established by an Italian priest Giovanni in January 1996.
And from the opening date until March 31, 2010, over 1670 people with HIV / AIDS have been here. Among these, 760 died due to complications related to the virus. While 940 have got the opportunity to return to society.
The area where this was established was donated to the Reverend Giovanni by a Thai Catholic family. They wanted to contribute to a better life for children / adults with HIV / AIDS virus.
The center consists of several small branches scattered around.
They have 4 staff at the center who attend courses and schools so could travel around Rayong to educate the public about HIV / AIDS.

Camillian Childcare Center

Today it is 69 children at the Camillian Main center, where 40 of them staying at this center. The 69 children who are here, comes from a very poor background, and have been abandoned at the local hospital. They have been referred to the Camillian, through Government Sociale Workers who are employee at regional and local hospitals. These hospitals have one full-time employee and 10 assistants, who only takes care of those with HIV / AIDS. And these assistants seats were even also patients at Camillian who now manages itself. These now live outside for themselves.
Many of these children have just got diagonsen AIDS, when they come here.They offer “Literacy classes” to 6 children who are not strong enough to go to school yet. These school hours will do that these might even be able to go to a local school with other children later. The remaining 63 children are divided into 7 different local schools in the area. Youngest child here is only 2 years, but lives here with his mother.
Thanks to donations, this center started with different activities for these children in 1996, they need special care and attention for the sake of the side effects they have when using medicines they take.

The Garden of Eden opened in 2003
It is about 40 km from the main center Camillian in the district Ban Khai / Rayong
35 (PLWHA) and 12 children who did not have the virus now live here in a form of a small village. 11 of the children attend a local school. Despite the fact that these are in good health, they are rejected by their families and society. So the goal of that they live here, they should be able to fend for themselves, and be able to function in society under supervision. This landscape is cleared, and 2 small lakes have been created in order to provide water for agriculture. A friendly landowner bought fruit trees that have been planted around the water.

The Independent Living

Located in the district Map-Ta-Phut about 6km from Camillian and opened August 7, 2006.
It is considered to be the first of its kind in Aisa. The center was built to help teenagers living with HIV to become independent and might be able to live normally.
in 2010 there lived 17 youths here. The capacity is 30 individuals older children (divided 50/50) girls and boys. 2 adults working here, a teacher and a social worker who also lives here. The teenagers are responsible and take their ‘anti-retroviral’ medicines at the right time and to book an appointment at the local hospital. While Camillian is responsible for ensuring that they get the drugs that the local hospital could not obtain and the daily expenses at the center. These young people govern themselves home in cooperation with the adults, and they participate in all ativities at the main center Camillian Social Center Rayong.
Camilllian believe that this center will be a bridge to get Thai society to accept and understand that also HIV positive are ordinary people. In the future, these young people become activists against the spread of HIV / AIDS virus in Thailand.

 

Legg igjen en kommentar