Child Care Thailand

Ring oss: +47 95211268

Fra bloggen

Yanni drar til Camillian Social Center

Mitt første møte med Camillian Social Center i Rayong for Hiv/Aids pasienter

Etter at vi hadde besøkt The Booncho Home, som er ett hjem for handikappede barn, med Pattaya Media Group på slep – de filmet vårt besøk, noe vi er enormt stolt over. De valgte og følge oss, fordi de var imponert over jobben som CCT gjør og bildene vi legger ut.

Vi fikk tips fra vår sjåfør om at det også lå ett Hiv/Aids senter i Rayong også, som het Camillian. Sjåføren vår ringte dit, fortalte om oss, og vi ble ønsket varmt velkommen om ett par dager når alle barna ville være tilstede.

Samtidig ba vi henne høre hva de hadde behov for første gang vi besøker dem. De sa at om vi kom på en fredag etter skoletid, og ville ta med noe, så var visst Pizza en suksess, noe de nesten aldri fikk, siden de sjelden hadde besøk. Vi dro derfor til Bang Sarey en fredag morgen (vårt lager) og tok ut noen flere esker med klær/leker, og jeg hadde med 2000 baht (ca 480) kroner til rådighet fra våre medlemspenger til å kjøpe Pizza/cola fordelt på de 64 barna som var her den dagen etter skoletid.

Da jeg kom til dette senteret, ble vi jeg møtt av en veldig hyggelig mann, Paul som snakket engelsk, han har jobbet frivillig der i over 10 år, og han ville vise og rundt på senteret,
men når han så Pizzaen og eskene så ble det først servering til alle barna.  Vi serverte sammen med de ansatte (se bildene). Til tross for deres ulike sykdommer/skjebner så smilte de når vi kom, og sang for oss når de hadde spist.

Etterpå viste Paul oss rundt på dette stedet. Ett forholdvis stort «tomt» område, men en del bebyggelse rundt i en sirkel. Det var tøft å gå rundt, det lå barn og sov på benker, og ja ett trist syn som møtte oss. Men vi måtte tenke på at de faktisk har det bra her allikevel. De hadde en bitte liten lekeplass, ett lite klasserom, som benyttes til de yngste som foreløpig ikke er sterke nok til å og gå på vanlig skole. Disse får besøk av lærere som jobber her frivillig. På et av kontorene hadde de små «medisinbokser» med navn til alle som bor her, hvor deres daglige dose medisiner ligger.
Da de ikke har økonomi til å ansette lege, så det er de frivillige lærerne – som har tatt til seg kunnskap om hvilke og hvor mange medisiner den enkelte skal ha i løpet av dagen.
I tillegg hadde de noen åpne sengeposter, hvor det også lå flere voksne, han fortalte at disse foruten Aids/Hiv også har andre typer sykdommer og disse kommer ingen sted. Men alle har rett på ett liv og bli tatt hånd om meneder de. Så lenge det er liv, er det husrom.

De lider samme skjebne som de på Glory Hut. De er forvist fra sykehuset, årsaken til dette er at de bærer på ett virus som ikke er akseptert i samfunnet og dermed blir de her.
I noen større hus rundt, barna fordelt etter alder og det kunne bo fra 4 til 8 på hvert rom, men i hver sin seng. Som beskrevet under fakta på vår nettside, så er mange av barna på skolen daglig. Men det er i private sponsorer/ildsjeler og firmaer som sørger for at det kommer inn kroner til å drive stedet. Jeg spurte om de fikk mye besøk av turister eller organisasjoner, da svarte han nei. Ettersom det er et senter for barn med hiv/aids så kommer det sjelden folk på besøk.
Jeg fortalte han at vi ved å samarbeide med Dem vil gjøre vårt via internet for at også dette senteret blir kjent blant folk. På den måten er det mulig at noen der ute ønsker å bidra på en eller annet måte. Enten direkte – eller via oss som allerede kjenner de.

Man har tro på at dette senteret vil være en brobygger for å få Thaisamfunnet til å akseptere og forstå at også HIV positive er vanlige mennesker. I fremtiden vil disse ungdommene bli aktivister mot spredningen av HIV/AIDS viruset i Thailand.

Adresse:
Camillian Social Center Rayong
Adresse: 1/1 Soi Kiri, Tambon Huaypong Sub, Amphoe Muang, Rayong, 21150, ThailandTelefon+66 38 685 480

Direkte donering:
St. Camillus Foundation of Thailand,
Bank of Ayudhya
Map-Ta-Phut Branch Rayong
Account Number 229-1-29336-3 (AYUDTHBK).

 

 

English

My first encounter with Camillian Social Center in Rayong for HIV / AIDS

After we had visited The Booncho Home, which is one home for disabled children, with Pattaya Media Group following us – they filmed our visit, which we are enormously proud of. They chose to follow us because they were impressed with the job that CCT does and pictures we put out.

We got a tip from our driver that it also was one HIV / AIDS center in Rayong also, named Camillian. Our driver called there, told us, and we were warmly welcomed in a couple of days when all the children would be present.

Meanwhile, we asked her to hear what they needed the first time we visit them. They said that if we arrived on a Friday after school, and would want to bring something, then Pizza is always a success. This is something they almost never had, since they rarely had visitors. We therefore went to Bang Sarey a Friday morning (our warehouse) and took out a few more boxes of clothes / toys, and I had 2000 baht (about 480) at their disposal from our membership money to buy Pizza / cola distributed among 64 kids who were here the day after school.

When I came to this center, we were I was greeted by a very nice man, Paul who spoke English, he has volunteered there for over 10 years, and he would show and around the center,
but when he saw pizza and boxes so it was first serving to all the children. We served together with the employees (see photos). Despite their various diseases / fates as they smiled when we came and sang to us when they had eaten.

Afterwards Paul gave Yanni a tour of the property. One relatively large “empty” area, but some buildings around in a circle. It was tough to go around, there were children was sleeping on simplebenches, and that was a sad sight that met us. But we had to think that they actually have it good here anyway at the Camillian Center. They had a tiny playground, one small classroom, used for the youngest who are not yet strong enough to and go to an ordinary school. These are visited by teachers who work here voluntarily. In one of the offices had the small “medicine boxes” with names of everyone who lives here, where their daily dose of medication is.
They do not have the finances to have a doctor, so it is the volunteer teachers – who have taken to the knowledge of which and how many drugs the individual should have during the day.
In addition, they had some open wards, where there also were several adults. He said that these people, besides AIDS / HIV, also have other types of diseases and they have absolutely no place to go. But everyone has the right of a respectful life and be taken care of. As long as there is life, there is shelter at Camillian.

They suffer the same fate as the Glory Hut people. They are sort of bannished from the hospital because they are carrying one virus that is not accepted in society and therefore they are here.
In some larger houses around, the children divided by age and it could stay from 4 to 8 in each room, but on each bed. As described under the facts on our website, as are many of the kids at school daily. But it is in private sponsors / enthusiasts and firms which ensures that it enters kroner to drive instead. I asked if they got much visited by tourists or organizations, he answered no. Since it is a center for children with HIV / AIDS so is rare people visiting.
I told him that by cooperating with you will make via the internet that also this center is known among people. In this way it is possible that someone out there wants to contribute in one way or another. Either directly – or through us who already know the.

We believe that this center will be a bridge to get Thai society to accept and understand that also HIV-positive are ordinary people. In the future, these young people become activists against the spread of HIV / AIDS virus in Thailand.

Address:
Camillian Social Center Rayong
Address: 1/1 Soi Kiri, Tambon Huaypong Sub, Amphoe Muang, Rayong, 21150, Thailand Phone + 66 38685480

Direct donation:
St. Camillus Foundation of Thailand,
Bank of Ayudhya
Map-Ta-Phut Branch Rayong
Account Number 229-1-29336-3 (AYUDTHBK).

Legg igjen en kommentar